Zarząd

W skład zarządu fundacji wchodzą Jarosław Król i Marek Radwański

Jarosław Król
Prezes Zarządu

jarek

Ekonomista – absolwent kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – praktycznie stosujący prawo konkurencji od przeszło 20 lat najpierw w Urzędzie Antymonopolowym, a następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmujący się również prawem konsumenckim.

Pracę rozpoczął jeszcze jako student w 1994 roku w pierwszym konsumenckim departamencie urzędu – Departamencie Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych (w Urzędzie Antymonopolowym przekształconym w 1996 roku w Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów). Początkowo – do 09.1997r. – związany z centralą urzędu, gdzie sukcesywanie awansował od referenta do starszego specjalisty. Jest autorem wielu projektów decyzji antymonopolowych, pism procesowych i opinii. Prowadził badania rynku oraz analizy ekonomiczne na potrzeby prowadzonych postępowań. W 1997 roku w wyniku konkursu ogłoszonego przez dyrektora generalnego UOKiK został zastępcą dyrektora delegatury UOKiK w Warszawie, gdzie organizował pracę i kierował zespołem osób prowadzących postępowania. Od początku 1999 roku pełnił funkcję dyrektora tej delegatury.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z dziedziny prawa i ekonomii. Uczestnik zagranicznych wizyt studyjnych (szkoleniowych) w istytucjach ochrony konkurencji i konsumentów. Wykładowca zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji Polskiej Akademii Nauk.

Współautor publikacji naukowych wydanych w ramach współpracy z ww. wydziałem.

W latach 2001 – 2005 był członkiem rady nadzorczej spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (posiada dyplom złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych i ukończył specjalistyczne interdyscyplinarne szkolenie dla członków rad nadzorczych).

W latach 2005 – 2014 wiceprezes UOKiK (nadzorujący merytorycznie prace 9 delegatur UOKiK, Departamentu Polityki Konsumenckiej, Departamentu Analiz Rynku i Departamentu Ochrony Konkurencji).

Odpowiedzialny od 2005 roku za wiele projektów legislacyjnych z dziedziny ochrony konsumentów.

Koordynował przygotowanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej.

Wieloletni przedstawiciel Polski w Sieci Polityki Konsumenckiej w Brukseli (Member of the Consumer Policy Network). Reprezentował rząd polski w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej.

Jest jednym z pomysłodawców i twórców systemu koordynacji pracy delegatur i departamentów urzędu.

Przewodniczący zespołu ds. dotacji na realizację zadań w dziedzinie ochrony konsumentów.

Przewodniczący kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą prawnym aspektom ochrony konsumentów w trzech edycjach w latach 2011, 2012 i 2013.

Zakres kompetencji

Znajomość prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Znajomość prawa administracyjnego i procedury cywilnej. Praktyczna umiejętność stosowania prawa: przygotowywanie np. decyzji administracyjnych i pism procesowych.

Wiedza ekonomiczna obejmująca analizę ekonomiczną, badania marketingowe, badania rynku, a także finanse publiczne i zasady rachunkowości jednostek gospodarczych. 

Znajomość prawnych podstaw funkcjonowania i faktycznej sytuacji na rynkach: m.in. usług deweloperskich, usług finansowych (ubezpieczeniowych, bankowych i pożyczkowych), usług transportu osobowego i towarowego, usług komunalnych, dostaw gazu i energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług turystycznych i handlu.

Zdolności kierownicze. Zarządzanie zarówno dużą organizacją jak i zespołami zadaniowymi. Koordynacja dużych projektów w tym przygotowywanie raportów rynkowych i konsumenckich.

Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne. Udział w pracach parlamentarnych. Skuteczny lobbing.

Umiejętność publicznych wystąpień i prezentowania stanowiska na forum publicznym tj.
np. w parlamencie, w mediach (radio i TV), podczas debat, konferencji czy bezpośrednich spotkań z interesariuszami.

Bezpośrednia znajomość zasad funkcjonowania wielu instytucji publicznych i biznesowych.

Praktyka w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wykładów akademickich i szkoleń.

Wiedza o przebiegu procesu legislacyjnego zarówno w ramach negocjacji na forum Unii Europejskiej jak i na poziomie legislacji krajowej.

Marek Radwański
Członek Zarządu marek-radwanski-foto

Radca prawny – absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: Prawo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1995 r.

W latach 1995 – 1997 odbył aplikację sądową, egzamin sędziowski złożył w 1998 r.

W latach 1997 – 2000 r. był pracownikiem Urzęduy Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Poznaniu. W Urzędzie zajmował się głównie sprawami konsumenckimi, opracowywał także decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych (obecnie praktyk ograniczających konkurencję oraz sprawach z zakresu koncentracji).

Od początku 2000 r. nieprzerwanie zajmuje się ochroną praw i interesów konsumentów.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów.

W 2013 r. ukończył studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Narodowy Bank Polski.

Jest autorem artykułów i opinii prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów, współautorem komentarza do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wydawnictwa Wolters Kluwer, Lex 2011.

Prowadzi poradnictwo dla konsumentów i przedsiębiorców, prowadzi wykłady dla przedsiębiorców

Ukończył wiele kursów i szkoleń, a także uczestniczył w wielu konferencjach z zakresu prawa i ekonomii.

Aktywnie działa w samorządzie radców prawnych – Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Zakres kompetencji

Znajomość prawa cywilnego, w tym prawa ochrony konsumentów. Znajomość prawa konkurencji zarówno publicznego jak i prywatnego. Znajomość prawa konsumenckiego. Znajomość procedury cywilnej i administracyjnej. Znajomość prawa karnego i procedury karnej. Znajomość prawa zabezpieczenia społecznego. Praktyczna umiejętność stosowania prawa: sporządzanie aktów administracyjnych i pism procesowych oraz opinii prawnych.

Umiejętność publicznych wystąpień i prezentowania stanowiska na forum publicznym tj.
w mediach (radio i TV).

Bezpośrednia znajomość zasad funkcjonowania wielu instytucji publicznych i biznesowych.

Praktyka w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wykładów akademickich i szkoleń.

Wiedza o przebiegu procesu legislacyjnego zarówno w ramach negocjacji na forum Unii Europejskiej jak i na poziomie legislacji krajowej.