Wesprzyj nasze cele!


Naszą misją jest jest pomaganie.
Pomagamy firmom i obywatelom.
Przeznaczamy wszystkie dochody na cele statutowe.
Zobacz w zakładce Pomagamy

Pomóż nam na zebrać środki na cele dobroczynne, dla chorych i niepełnosprawnych, dla utalentowanej młodzieży, dla dzieci, na edukację i szkolenia.

Przygotowaliśmy program pomocy:

Organizowanie i prowadzenie domowej opieki dla osób niesamodzielnych.  Projekt realizowany przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci i Fundację Mercatus et Civis

Wszystkie informacje o programie znajdą Państwo w zakładce Darczyńcy.

 


 

Przelej darowiznę na konto Fundacji "Mercatus et Civis"
nr 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500 
lub wybierz kwotę darowizny jaką chcesz wesprzeć nasze cele oraz podaj podstawowe dane.
Odbiorcą darowizny jest Fundacja "Mercatus et Civis".

 

10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Dowolna kwota:

'Fundacja "Mercatus et Civis" informuje, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako "RODO".

W niniejszej klauzuli informujemy o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

a) beneficjentami pomocy, w tym potencjalnymi beneficjentami,

b)pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich beneficjentów, oraz

c) pracownikami Fundacji, osobami współpracującymi z Fundacją na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy, a także

d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez Fundację.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 RODO informujemy uprzejmie:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja MERCATUS et CIVIS, ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW,

2. Kontakt do Fundacji: biuro@mercatusetcivis.pl, ew. też nr telefonu jak na stronie WWW

3. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu wypełnienia zadań statutowych na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, np. na żądanie odpowiednich organów lub sądów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w związku z zamiarem zawarcia z Panią/Panem umowy, jej zawarciem i wykonywaniem już zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, np. weryfikacja beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy itp., w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) w celach analitycznych, np. w celach doboru usług dla naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f)   w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów i w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co także jest uzasadnionym interesem Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Fundacja będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, w szczególności przez czas przewidziany przez przepisy podatkowe albo rachunkowe, na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych – przez okres ich przedawnienie nią wynikający z przepisów  lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, względnie do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

5. Fundacja może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom, czyli swoim podwykonawcom, takim jak: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe itp.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Polskę oraz do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani żadnej organizacji międzynarodowej.

8. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

a)dostępu do Państwa danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO),

b) żądania sprostowania (poprawiania) Państwa danych (art. 16 RODO),

c)żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),

f)  do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),

g)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Fundacji lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić