Statut Fundacji

Mercatus et Civis

[wyciąg]

[…]

 

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

1. Celami fundacji są:

a) upowszechnianie oraz obrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej, zdrowotnej i ekonomicznej w społeczeństwie;

b) urzeczywistnianie wizji społeczeństwa obywatelskiego i znającego podstawowe zasady prawa, zdrowia i ekonomii;

c) budowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego;

d) upowszechnianie i ochrona praw i interesów uczestników rynku oraz pacjentów;

e) wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawnych oraz w zakresie świadczeń zdrowotnych;

f) organizacja pomocy osobom zajmującym się ochroną praw i interesów uczestników rynku oraz pacjentów, w doskonaleniu umiejętności zawodowych;

g) organizacja pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych i ekonomicznych;

h) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki ekonomicznej, praworządności chroniącej prawa, wolności człowieka i obywatela;

i) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osobom bezrobotnym, seniorom i z niepełnosprawnością;

j) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

k) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością;

l) działania na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu polubownego rozstrzygania sporów, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego przez szkolenia, konferencje, itp.;

ł) prowadzenie postępowań z zakresu polubownego rozstrzygania sporów, w tym mediacyjnych;

m) przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i patologiom społecznym oraz  udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i psychiatrycznej;

n) działalność na rzecz ochrony praw dziecka;

o) finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych;

p) realizacja inicjatyw społecznych w zakresie przewidzianym statutem.

2. Cele działania fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.

3. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

 § 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, uczestniczenie, wpieranie i finansowanie działań takich jak:

a) rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, ekonomii i zdrowia;

b) prowadzenie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej m.in. udzielanie porad i przekazywanie informacji prawnej;

c) świadczenie pomocy prawnej w tym także w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwa, reprezentowanie osób przed organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w sprawach sądowych i poza sądowych;

d) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych z zakresu prawa, ekonomii i zdrowia;

e) prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych;

f) współpraca z uczelniami i innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną;

g) organizowanie i prowadzenie studiów, seminariów, kursów, szkoleń w zakresie prawa, ekonomii i zdrowia;

h) wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz współpraca z instytucjami publicznymi i organami RP, Unii Europejskiej i innych krajów;

i) wydawanie materiałów takich jak np. pozycje książkowe, poradniki, broszury i ulotki, w formie tradycyjnej jak i elektronicznie, związanych z działalnością naukową, edukacyjną i informacyjną;

j) prowadzenie badań w zakresie dotyczącym prawa, ekonomii i zdrowia.

k) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i uczestniczenie w razie konieczności w procesie konsultacji;

l) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;

ł) prowadzenie poradnictwa i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych;

m) współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi zajmującymi się pomocą społeczną;

n) współpraca z samorządami zawodowymi i przedstawicielami środowisk prawniczych, ekonomicznych i medycznych;

o) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie materialne organizacji pozarządowych;

p) fundowanie stypendiów;

q) organizowanie staży i praktyk;

r) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych oraz organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

s) prowadzenie placówek służby zdrowia oraz domów opieki;

t) organizowanie pomocy w dostępie do usług medycznych.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, instytucji, w tym gospodarczych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział 3

Majątek fundacji

  § 7.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatorów oraz dochody i mienie nabyte i uzyskane w czasie jej trwania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z środków przekazanych przez fundatora oraz majątku uzyskanego przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie Fundacji.
 3. Źródłem finansowania Fundacji są:
  a) dochody z majątku Fundacji;
  b) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
  c) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  d) dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych.
 4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich, zgodnie z prawem dewizowym.
 5. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalane przez Zarząd Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych.
 7. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, a także na pokrycie kosztów jej działalności i utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Dotację, darowizny, zapisy i spadki będą przeznaczone na cele wymienione w §5, chyba, że ofiarodawca określi inny cel zgodny ze Statutem Fundacji.
 9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 10. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”;
  b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji określonego w § 6 Statutu.
 11. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

Rozdział 4

Działalność gospodarcza

§  8.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  a) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
  b) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;
  c) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  d) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  e) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  f) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
  g) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  h) PKD 69.10 Działalność prawnicza;
  i) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  j) PKD 70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  k) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  l) PKD 72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  m) PKD 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej;
  n) PKD 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  o) PKD 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  p) PKD 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  r) PKD 82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  s) PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej;
  PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  t) PKD 87.30 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  u) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  v) PKD 85.60 Działalność wspomagająca edukację;
  w) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  x) PKD 94.12 Działalność organizacji profesjonalnych;
  y) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  z) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  aa) PKD 68.32.Z Zrządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  bb) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  cc) PKD 86.10 Działalność szpitali;
  dd) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna.
 3.  Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 6. Okres obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudzień 2015 roku.

 

Rozdział 5

Organy i organizacja Fundacji

§  9.

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie organów Fundacji powoływani są przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 3. Mandat członka organu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.

 §  10.

 1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
 2. Rada posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które:
  a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczący Rady, wybierany przez Fundatorów, z jej grona. Fundatorzy mogą powierzyć członkowi Rady Fundacji funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady.
 5. Członkami Rady Fundacji są Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów. Każdy z powołanych przez Fundatorów członków Rady Fundacji może zostać przez nich odwołany.
 6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  a) likwidacja Fundacji;
  b) ustalanie wynagrodzenia za zarządzanie Fundacją;
  c) ocena działalności bieżącej Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu Fundacji, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu;
  d) ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz zatwierdzanie planów przedkładanych przez Zarząd;
  e) zbycie lub zadysponowanie w inny sposób istotną częścią majątku Fundacji, w tym przeznaczeniem części majątku na działalność gospodarczą Fundacji;
  f) inspirowania kierunków działania Fundacji;
  g) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji;
  h) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  i) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
  j) inne sprawy przedłożone przez Zarząd lub stanowiące przedmiot obrad Rady Fundacji z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Do obowiązków członków Rady Fundacji należy dbanie o interesy Fundacji oraz podejmowanie działań wspomagających realizację celów statutowych Fundacji.
 8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 9. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 10. Członkowi Rady Fundacji – Fundatorowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli Fundacji.
 11. Poza posiedzeniami Rady Fundacji do wykonywania jednoosobowo wszelkich uprawnień Rady Fundacji uprawniony jest Członek Rady Fundacji – Fundator.
 12. Posiedzenia Rady Fundacji zwołują Fundatorzy lub Fundator w porozumieniu z drugim Fundatorem.
 13. Za uczestnictwo w Radzie Fundacji jej członkowie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, którego wysokość określają Fundatorzy, z tym że wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535, oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 1759).
 14. Członek Rady Fundacji nie może zasiadać w Zarządzie Fundacji. Przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z rezygnacją jej członkostwa w Radzie Fundacji na czas pełnienia funkcji.

 §  11.

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Umowy z Zarządem w imieniu Fundacji zawierają Fundatorzy lub upoważniony pisemnie przez Fundatorów członek Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundatorzy powierzają jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Fundatorzy mogą powierzyć członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji lub Sekretarza Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  b) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  c) ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych;
  d) ustalanie planów działania Fundacji;
  e) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków;
  f) zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia dla osób działających na rzez fundacji w ramach umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych;
  g) proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji;
  h) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji;
  i) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 6. Członkiem Zarządu może zostać Fundator oraz osoba wchodząca w skład innych organów Fundacji opisanych w Statucie, ale przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pozostałych organach na czas pełnienia funkcji.
 7. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji może zostać określony w odrębnym regulaminie.

 

Rozdział 6

Uprawnienia Fundatorów

  §  12.

 1. Fundatorzy mogą powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z od 3 do 10 osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie prawa, ekonomii, zdrowia, nauki, polityki i biznesu. Zasady działania, wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Rady Programowej Fundacji określą Fundatorzy w odrębnym Regulaminie Rady Programowej Fundacji.
 2. Członków Rady Programowej Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 

[...]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić