Sprawozdania

Fundacja „Mercatus et Civis” przygotowuje sprawozdania merytoryczne z działalności właściwemu ministrowi, którym w naszym przypadku jest Minister Rozwoju.

Sprawozdzania finansowe z działalności fundacji przekazywane są zgodnie z właściwością do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.