Rada programowa

Mercatus et Civis

Fundatorzy mogą powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z od 3 do 10 osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie prawa, ekonomii, zdrowia, nauki, polityki i biznesu.

 

Marcin Trzebiatowski

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Radca prawny i rzecznik patentowy (Kancelaria R+® Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy), doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, biegły sądowy (w dziedzinie: prawo własności przemysłowej), autor wielu publikacji z zakresu krajowego i obcego prawa działalności gospodarczej, spółek, umów handlowych, konkurencji i reklamy, własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, oraz prawa autorskiego, konsumenckiego, ogólnego prawa cywilnego i administracyjnego prawa procesowego, jak też prawa podatkowego.

 

Autor wielu publikacji.

Książki i opracowania zbiorowe:  Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000; Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001; Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001; Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej (red. J. Barta), Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003; Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004; Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami (red. R. Skubisz), Warszawa 2008 (Rozdział IV. Używanie znaku towarowego, w tym tłumaczenie i komentarz do wyroku 15 w sprawie C-2/00 Hölterhoff [s. 248-264] oraz komentarz do wyroku 16 w sprawie C-371/02 Bostongurka [s. 271-280] i komentarz do postanowienia 17 w sprawie C-259/02 La Mer [s. 291-302]); Mieczysław Honzatko, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik), Lublin 2008 [s. 185-195]; Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego, Warszawa 2010 (wyd. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych); Obligatory trade mark use and case-law (Community and Polish case-law studies), Lublin 2010; Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa ku czci profesora Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010; Ochrona własności intelektualnej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (red. P. Kawalec, A. Błachuta), Lublin 2011 [s. 320-346]; Wynalazek patentowalny, w: Podstawy naukoznawstwa, Tom 1 (red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz), Lublin 2011 [s. 327-339]; System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2012 (współautor, Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [współautor, s. 359-421]; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego [s. 495-517]; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy [s. 765-810]; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy [s. 811-856] i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego [s. 857-908]); Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych), w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego (red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski), Warszawa 2012 [współautor, s. 355-384];  Pominięcie cudzego dorobku naukowego jako naruszenie dóbr osobistych, czyli o wartościach w nauce, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa (red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik), Lublin 2013 [s. 841-854]; O tempora! O mores! Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Analiza empiryczna na tle prawa konkurencji, w: Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak), Lublin 2014 [s. 863-878]; Metody nauczania typu „e-learning” a prawo autorskie – zagadnienia podstawowe, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego (red. W. Lis, G. Tylec), Lublin 2015 [s. 131-161]; Sprzedaż łączona energii elektrycznej a prawa konsumenta – wybrane zagadnienia z praktyki usług telekomunikacyjnych w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe (red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgóski, R. Biskup), Warszawa 2016 [s. 69-90]

 

Monika Szaraniec 

Członek Rady Programowej Fundacji 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni, radca prawny; Kierownik Katedry Publicznego Prawa  Gospodarczego i Prawa Pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 na podstawie napisanej pod opieką naukową Prof. dr hab. Anny Walaszek –Pyzioł rozprawy pt. Nadzór ubezpieczeniowy. Studium prawne otrzymała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: publiczne prawo gospodarcze. Tam też w 2017 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: publiczne prawo gospodarcze.

Wpisana na listę radców prawnych; jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2002 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2005-2008 była członkiem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich. Obecnie jest członkiem Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) – Sekcja Polska oraz członkiem Rady Konsultacyjnej ds. ochrony konsumentów przy zarządzie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych UEK ( lista czasopism punktowanych: 20 pkt) oraz stałym recenzentem Prawa Asekuracyjnego ( lista czasopism punktowanych: 20 pkt).

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 2 monografii. Współredaktorka 6 monografii naukowych, 2 podręczników oraz 10 rozdziałów w różnych podręcznikach. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych; wykładowca na studiach podyplomowych w Instytucie Prawa UEK oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu, a także studiów podyplomowych przy Ministerstwie Finansów. Prowadzi szkolenia w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Recenzentka w wielu przewodach doktorskich. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich oraz licencjackich. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych; publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

 

Piotr Stańczak 

Członek Rady Programowej Fundacji

 • dochodzenie roszczeń w sporach B2C, ODR i ADR,
 • unijne sieci wsparcia na jednolitym Rynku, 
 • specjalista w zakresie zarzadzania projektami unijnymi,
 • e-commerce,
 • rynki konsumenckie
 • Lider projektu Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich                  
 • ECC-NET w Polsce przez 9 lat; koordynator ds. Alternative Dispute Resolution w ECK Polska;
 • Arbiter 4-ech kadencji Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE
 • Członek zespołu ADR Inspekcji Handlowej w WIIH Warszawa.
 • Członek zespołu ekspertów przy KE Member States Technical Experts Group on Requirements for the ODR Platform (2012-2014).
 • Przedstawiciel UOKiK w Sieci International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).
 • Specjalista w  zakresie e-commerce i usług telekomunikacyjnych w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (m.in.: przygotowanie i koordynowanie projektów Internet Sweep Days, udział w grupach roboczych dot. codes of conduct, opiniowanie aktów prawnych w zakresie prawa telekomunikacyjnego i e-commerce ).
 • Projekty badawczych Organizacja i uczestnictwo; autorstwo raportów, studiów oraz analiz m.in.
 1. The European Online Marketplace: Consumer complaints,
 2. A summary and analysis of consumer complaints reported to the European Consumer Centre Network; Cross-border Dispute Resolution Mechanisms In Europe – Practical Reflections on the Need and Availability,
 3. Raportu - polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich
 4. Poradnik dla konsumentów - polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce.
 • Organizacja i prowadzenie konferencji i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu ochrony konsumentów i współpracy sieci europejskich.
 • Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i oraz Administrowanie organizacjami WPiA na Uczelni Łazarskiego

Paweł Nowak

Członek Rady Programowej Fundacji 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wcześniej związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk gospodarczy. 

Zainteresowania naukowe skupione na zagadnieniach bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w gospodarce rynkowej. Obecnie prowadzi badania poświęcone głównie zagadnieniom zadłużenia i ryzyka po stronie nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na podstawie dysertacji „Ograniczanie niepewności konsumenta poprzez sygnalizowanie jakości produktu”.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi m.in. wykłady z ekonomii, negocjacji i mediacji oraz teorii gier. Autor popularnego wśród studentów kursu fakultatywnego „Bezpieczeństwo konsumenta we współczesnej gospodarce rynkowej”.

Uczestnik konferencji poświęconych ochronie konsumentów współorganizowanych przez Fundację "Mercatus et Civis", Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Autor artykułów naukowych i współautor monografii wydawanych corocznie z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Praktyk gospodarczy zaangażowany w prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw oraz doradztwo gospodarcze. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym współautor raportu branżowego „Indeks Millennium 2019. Potencjał innowacyjności regionów”.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić