Rada Fundacji

Mercatus et Civis

Elżbieta Sługocka–Krupa
Przewodnicząca Rady

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. 

Od 2007 r. zajmuje się ochroną praw konsumentów. Mediator. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Komunikacja Społeczna, Negocjacje i Mediacje” Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji sądowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Uczestnik 2-letnich warsztatów naukowych prowadzonych przez Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa O/ w Rzeszowie. Członek Rady Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia programów edukacyjnych dla młodzieży. Organizator i trener licznych warsztatów oraz szkoleń dla instytucji, przedsiębiorców a także seniorów. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji naukowych w tym o wymiarze międzynarodowym. Współredaktor publikacji naukowych. Autor licznych artykułów i komentarzy eksperckich o tematyce konsumenckiej w szczególności z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych, usług finansowych i medycznych.

Publikacje

Artykuły naukowe w materiałach pokonferencyjnych:
 • Regulacje przekazu informacji w ochronie prawnej konsumentów, w: Prawnicze Warsztaty Naukowe, TNOIK/o Rzeszów, 2010 r. s. 251-270.
 • Miejsce kodeksów dobrych praktyk w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,          w: Prawnicze Warsztaty Naukowe, TNOIK/o Rzeszów, 2011 r., s.255-272.
 • Pozycja konsumenta a skuteczność dochodzenia roszczeń, w: Wzmocnienie Roli Obywateli, Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, red: M.B Król,  Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 93-102.
 • Ochrona konsumenta na rynku usług kredytowych – wybrane problemy” w: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, red: M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa,  KUL, Lublin 2014, s. 297-313.
 • Sprzedaż czy świadczenie niezamówione w obrocie konsumenckim w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce, Problemy węzłowe, red: M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, C.H. BECK, Warszawa 2016 r. , s.183-192.
 • Problem pośrednictwa kredytowego w obrocie konsumenckim, w: publikacji pokonferencyjnej III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów w Katowicach Ochrona konsumenta na rynku usług, red: M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, C.H. BECK, 2016 r.
 • Ryzyka w usługach finansowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomicznych interesów konsumentów-wybrane aspekty, w: publikacji pokonferencyjnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy,  red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Wolters Kluwer, 2017 r. – [w przygotowaniu]
Artykuły inne
 • Problem ochrony konsumentów w przypadku przyrzeczenia udzielenia kredytu, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2011 r., Nr 1, s. 3-8.
 • Produkty lecznicze i suplementy diety w obrocie konsumenckim- wybrane problemy, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2011 r., Nr 2, s. 7-12.
 • Koszty odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2011 r., Nr 3, s. 11-15.
 • Wybrane zagadnienia działalności windykacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk rynkowych, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2012 r., Nr 1, s. 11-15.
 • Spór o zasięg w usługach telekomunikacyjnych, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2012r., Nr 2, s. 10-12.
 • Odstąpienie od umowy w ustawie o kredycie konsumenckim, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2012 r., Nr 4, s. 14-18.
 • Obowiązek legitymowania się przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem i na odległość na przykładzie umów telekomunikacyjnych, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2013., Nr 2, s. 4-7.
 • Stosowanie wzorca umowy-wybrane problemy, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2013 r., Nr 4, s. 9-12.
 • Ochrona konsumenta a usługi medyczne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2014 r., Nr 2, s. 4-9.
 • Cena jako istotny element umowy w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2014 r., Nr 4, s. 10-15.

 

Krzysztof Podgórski
Wiceprzewodniczący Rady

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992-1997). Od 1999 r. zajmuje się nieprzerwanie ochroną praw i interesów konsumentów. Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Członek Rady Krajowej Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK oraz Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzenie Województwa Małopolskiego. Mediator.

Ukończył aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (1998 r.). Studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów (Uniwersytet Jagielloński, 2000 r.) oraz z zakresu Prawa Europejskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2004 r.). Uczęszczał do szkoły letniej w Bawarskiej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Hof w Niemczech, szkoląc się z zakresu administracji publicznej i zarządzania (2003 r.). Ukończył II-semestralne seminarium: Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, którego organizatorem było Biuro Informacji Rady Europy, a zakończone wyjazdem studyjnym do siedziby Rady Europy i Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu/Francja (2005 r.).

Autor komentarzy eksperckich, artykułów i komentarzy w prasie codziennej, a także autor artykułów naukowych i współredaktor publikacji naukowych z zakresu ochrony konsumentów. Uczestniczył łącznie w ok. 140 konferencjach, warsztatach, szkoleniach, kursach, itp., m. in. z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (zarówno jako uczestnik, ale także jako prelegent).

Od 2007 r. prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa konsumenckiego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Prowadził także m.in. wykłady dla aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2014 r. i 2015 r.). Specjalizuje się w prawie konsumenckim, interesuje się w również zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i obrotu  gospodarczego. Posiada doświadczenie procesowe.

Publikacje

Artykuły o charakterze naukowym
 • Rzecznik Konsumentów w świetle zmian systemowych, Biuletyn Forum Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumentów, Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2001, ss. 25-35.
 • Dziecko – konsument szczególny, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Rok I, Nr 1, 2009 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne),2
 • Wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, Informator Rzeczników Konsumentów, Rok I, Nr 2, 2010 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne), 15-17.
 • Pojęcie konsumenta w przepisach prawa polskiego, Informator Rzeczników Konsumentów, Rok II, Nr 3, 2011 r., Wyd. SRzK (wydanie elektroniczne), s 4-13;
 • Konsekwencje prawne niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w świetle art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 1, 2011 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 9-16;
 • Leasing konsumencki – uwagi ogólne, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2011 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 12-14.
 • Prawa konsumenta i ich rola w obrocie gospodarczym z udziałem konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 1, 2012 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 15-24;
 • Właściwość miejscowa rzecznika konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2012 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 12-18;
 • Zachowania konsumenckie, a sztuczki marketingowe, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 2, 2013 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 11-15;
 • Zawezwanie do próby ugodowej w działalności rzecznika konsumentów, Biuletyn Rzeczników Konsumentów, Nr 4, 2014 r., SRzK i UOKiK (wydanie elektroniczne), ss. 22-28.
Inne prace niesamoistne wydawniczo
 • Samorządowa edukacja konsumencka – teoria i praktyka, [w]: Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, red. nauk. A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006, ss. 207-220.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw konsumentów, [w]: Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, pod red. M. B. Król, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 103-113.
 • Rola i znaczenie mediacji w sprawach konsumenckich, [w] Przyszłość mediacji w Polskim systemie prawa, red. Ks. T. Rakoczy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 155-186.
 • Rola rzecznika konsumentów w systemie ochrony prawnej, [w]: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, red. M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 45-61.
 • Zasada dyskrecjonalności w działalności rzecznika konsumentów, [w:] Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015, ss. 216-229;
 • Wybrane zagadnienia prawne w zakresie obrotu gospodarczego z udziałem konsumentów z niepełnosprawnością [w:] Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, Beck 2016, ss. 51-65;
 • Prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) – zagadnienia wybrane, [w:] Ochrona konsumenta na rynku usług, M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Beck 2016 [publikacja pokonferencyjna III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej w Katowicach [w opracowaniu redakcyjnym];
 • Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia [w: publikacji pokonferencyjnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” – organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – w opracowaniu redakcyjnym].
Współredaktor następujących pozycji

1. Biuletynu Rzeczników Konsumentów, SRzK (wydanie elektroniczne), wpisany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 24.08.2011 r., sygn.. akt. NS Rej Pro 10/11, do rejestru dzienników i czasopism pod nr 200;
2. Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup, Beck 2016;
3.Ochrona konsumenta na rynku usług, M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Beck 2016 [w opracowaniu redakcyjnym].

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić