Naszym zdaniem

„Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego.

Jeżeli chcesz poznać nasze zdanie np. o projekcie aktu prawnego, działaniach regulatorów rynkowych czy orzeczeniach urzędów i sądów skontaktuj się z nami.

Nasza opinia może Ci skutecznie pomóc i uniknąć kłopotów.

Kontakt e-mail: biuro@mercatusetcivis.pl

***

Fundacja „Mercatus et Civis” po przeanalizowaniu ogłoszonego w dniu 18 lutego 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie (UD 145) postanowiała zająć stanowisko w konsultacjach społecznych.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wątpliwości oraz uwagami i ich poparcie.

uwagi do ustawy antylichwiarskiej_Mercatus et Civis_final

Również inne instytucje w konsultacjach społecznych krytycznie odniosły się do proponowanych zmian, nie negując przy tym potrzeby skuteczności w ściganiu i karaniu przypadków lichwy.

Np. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wyraziła sprzeciw wobec rozszerzania pojęcia lichwy i przypisywania do tej kategorii pojęciowej, niejako z definicji, wszystkich instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich. Takie podejście należy uznać za krzywdzące dla zdecydowanej większości instytucji pożyczkowych, które prowadzą działalność zgodnie z prawem, w pełni przestrzegając postanowień ustawy o kredycie konsumenckim. Ponadto podobnie jak „Mercatus et Civis” KPF uznała projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej w zakresie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim za niezgodny z prawem UE. 

Również Polski Związek Instytucji Pożyczkowych przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości w drodze konsultacji publicznych swoje stanowisko dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.