Misja

Misją fundacji Mercatus et Civis jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujcych w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego.

Fundacja powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. Fundacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę i praktykę dla rozwoju dynamicznego i uczciwego rynku.

Naszym głównym celem jest wspieranie konsumentów, przedsiębiorców i administracji publicznej w ich funkcjonowaniu w warunkach uczciwego i konkurencyjnego rynku. W naszej działalności chcemy łączyć wieloletnie doświadczenie praktyczne i naukowe.

Cel naszej działalności realizujemy zwłaszcza poprzez:

     -   rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, ekonomii i zdrowia;

     -   prowadzenie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej
         m.in. udzielanie porad i przekazywanie informacji prawnej;

     -   świadczenie pomocy prawnej, reprezentowanie osób przed organami
         sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w sprawach sądowych i poza
         sądowych;

     -   uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych z zakresu
         prawa, ekonomii i zdrowia;

     -   prowadzenie badań w zakresie dotyczącym prawa, ekonomii i zdrowia;

     -  monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i uczestniczenie w razie
         konieczności w procesie konsultacji;

     -   podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji.