Konferencje fundacji

Fundacja „Mercatus et Civis” pragnie zapowiedzieć oczekiwaną II edycję Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki!

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych,  prawnych i ekonomicznych.  Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.  Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Już niedługo przekażemy szczegóły dotyczące tego ważnego wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie!

* * *

IMG_20180420_192656_HDR

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” zorganizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”. Cieszymy się, że dzięki Państwa obecności konferencja mogła zrealizować postawione cele i odbyć się z sukcesem.

Dziękujemy także za objęcie konferencji patronatem oraz partnerstwo podmiotów, bez których wsparcia konferencja nie mogłaby się odbyć.

Zapraszamy do dalszej współpracy zarówno przy inicjatywach konferencyjnych, a także w pozostałym zakresie aktywności Fundacji „MERCATUS ET CIVIS.

IMG_20180420_083826 IMG_20180420_090519 IMG_20180420_091901 IMG_20180420_100656 IMG_20180420_103844 IMG_20180420_105325 IMG_20180420_105946 IMG_20180420_121744 IMG_20180420_131941 IMG_20180420_132142 IMG_20180420_145532 IMG_20180420_160943 IMG_20180420_165718 IMG_20180420_172550_1

***

IMG_20180420_174139

uwrlogo2SRKlogometcduze

* * *

P A T R O N AT

rf_logo

logo-pl

* * *

P A R T N E R Z Y

logoKPF    logo rgb           ERIF_2016Logo_ZBP_01_(jpg)_080724               Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO     PZIP   LOGO-CARS-i-WZUW 1

* * *

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

red logo czerwone    CH BECK LOGO

Logo Euro Prawo   Forsal---www    Cedewu LOGO duży

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.
Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez  Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
– Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe -Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe
-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 17 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.

Opłata konferencyjna (zawierająca cenę z VAT) w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

 • opłata standardowa 100 zł
 • opłata dla studentów i doktorantów (spoza Wydziału Prawa, Administracji
  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) 50 zł
 • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 250 zł

Udział pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego jest nieodpłatny pod warunkiem zarejstrowania się w terminie.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, publikację, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 17 kwietnia 2018r. na konto
(z dopiskiem w tytule: „Konferencja we Wrocławiu 2018, nazwisko uczestnika”):
mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500
FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”
UL. PIŁSUDSKIEGO 28A, 33-100 TARNÓW

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji następuje poprzez rejestrację i na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem poniżej (należy kliknąć w słowo REJESTRACJA poniżej):

R E J E S T R A C J A

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniej chwili!

Zgłoszenia udziału w Konferencji:
- w przypadku chęci wygłoszenia referatu – wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie na adres tytułu referatu wraz z afiliacją oraz abstraktem do dnia 8 kwietnia 2018r. na adres: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl
Dodatkowo referaty doktorantów powinny być zaopiniowane przez opiekuna naukowego.
– w pozostałych przypadkach – wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Nadesłanie referatów w formie pisemnej do opublikowania powinno nastąpić z zachowaniem wymogów redakcyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Konferencja odbędzie się w sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Uniwersyteckiej 7, 50-145 Wrocław

Mapa – Uniwersytecka 7 / budynek D 

Poniżej informacje dotyczące dojazdu:
Komunikacja miejska:
Z DWORCA GŁÓWNEGO PKP:
LINIE TRAMWAJOWE 8,9 i 11 NA PRZYSTANEK HALA TARGOWA
(4 minuty do Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)
Z DWORCA PKS:
AUTOBUS K, TRAMWAJ 15 NA PRZYSTANEK RYNEK
(7 minut do Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr)
Taksówki:
WICAR TAXI 725717717 
EKO TAXI 713828282 
TAXI PLUS 601711058 
RYBA TAXI 713067067 
DOMINO TAXI 601999625
ECOCAR TAXI 123456789

Program konferencji ze wskazaniem szczegółowej problematyki w poszczególnych panelach zostanie opracowany na podstawie zgłoszonych tytułów referatów i uczestnictwa w panelach dyskusyjnych najpóźniej do 13 kwietnia 2018 r.

program OKN Koszty usług finansowych 20.04.2018_final

Obrady zostaną podzielone na sesje – panele tradycyjne – z prezentacją referatów głównie przez pracowników naukowych oraz na panele dyskusyjne, z udziałem głównie przedstawicieli praktyki, w ramach których poruszane będą istotne problemy mieszczące się we wskazanych obszarach tematycznych dotyczących szeroko rozumianej i ujmowanej z różnych perspektyw odpłatności za usługi finansowe.

Podczas konferencji, oprócz referatów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów i praktyków, organizatorzy przewidują sesje dla młodych naukowców, gdzie prezentowane będą m.in. referaty doktorantów i studentów.

Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2018r.
Zostaną one poddane ocenie przez organizatorów a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 14 kwietnia 2018 r.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale będą przyjęte do publikacji. Zakwalifikowanereferaty do wygłoszenia podczas konferencji lub tylko do publikacji będą musiały być przesłane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018r.
Uprzejmie informujemy, że referaty będą recenzowane przed ich publikacją.

Referaty, których objętość nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (uwzględniając ewentualne wykresy i tabele), należy przygotować czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt, interlinia 1,0 wiersza, zgodnie z określonymi wymogami.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe KONFERENCJA 20.04.2018r.

Ramowy program konferencji:

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 KWIETNIA 2018 (1)

Hotele i hostele w okolicy:

Hotele i hostele w okolicy WPAiE 20.04.2018 załącznik nr 1

Wymogi redakcyjne do publikacji

WYMOGI REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ WROCŁAW 20.04.2018

Rada Naukowa Konferencji:
Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. UŁ, dr hab. Lesław Góral, Uniwersytet  Łódzki
Prof. UŚ, dr. hab. Monika Jagielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr. hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Nieborak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. UwB, dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun SKN RF „REK-FIN”
dr Magdalena Homa, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun NKE
mgr Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
mgr Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis
mgr Krzysztof Podgórski, Stowarzyszenie Konsumentów Rzeczników Konsumentów
mgr Magdalena Paleczna, Instytut Nauk Ekonomicznych
Marcelina Znamirowska, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego
„REK-FIN”

Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl, tel.: 609-822-778)
mgr Jarosław Król
(e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601-913-417)
mgr Magdalena Paleczna
(e-mail: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl, tel.: 795-579-099)

Zapraszamy do udziału!

baner Konferencja Koszty usług finansowych_UWr 20.04.2018_Mercatus et Civis

__PLAKAT 2018

*****************************************************************************************

W dniach 25-26 maja 2017 roku we Wrocławiu odbyła się Konferencja pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”. Objęła następujące obszary tematyczne:

 • Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
 • Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
 • Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
 • Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
 • Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
 • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Konferencja to znakomita okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

20170525_092411 20170525_092506 20170525_092518 20170525_092528 20170525_093447 20170525_093747 20170525_094535 20170525_095722 20170525_095729 20170525_103030 20170525_103911 20170525_105705 20170525_110722 20170525_121330 20170525_121433 20170525_153329 20170525_160908 20170526_095215 20170526_110036 20170526_133648

UWr1 UWr2 UWr3 UWr4 UWr5

***

UWr

uwr logo2SRK logometcduze

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:„Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

banner konferencja uwr

Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji:

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_tabela

Konferencja Wrocław 25-26.05.2017_program_książka do wydruku

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Ochrony Konkurecji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Partnerami konferencji są: portal edukacyjny Kapitalni.org, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego,  GetBack S.A., Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  PwC, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Patronat medialny objęli: portal finansowy Bankier.pl, serwis gazetaprawna.pl, Magazyn Kredytu Konsumenckiego ProMeritum, wydawnictwa C.H. Beck, DIFIN, CeDeWu i EuroPrawo.

Rada Naukowa Konferencji: Prof. dr hab. Ewa  Bagińska, Uniwersytet Gdański,  Prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ,  Uniwersytet  Łódzki, Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ,  Uniwersytet  Śląski, Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Prof. Alicja Pomorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski.

***

P A T R O N A T

logo UOKiK

rf_logo

KNF logo PL

logo_bfg_ok

***

P A R T N E R Z Y

kapitalni

logoKPF     Logo_ZBP_01_(jpg)_080724     ERIF_2016

   Logo - NZB - Poziome z www - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK   CPB - LOGO   Logo BIK - PNG - 170414 OK

logo rgb

logo_getBACK

LOGO-CARS-i-WZUW 1      Web PwC_logo_new

ZFP logo

***

P A T R O N A T   M E D I A L N Y

Bankier_Logo_Final_2014_03_26 CH BECK LOGO logo-Difin

Cedewu LOGO duży      Logo Euro Prawo

gazeta_prawna

Logo Promeritum

Konferencja odbędzie się w sali: Amfiteatr AC w budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, WROCŁAW ul. Więzienna 8/12

Oto mapa z adresem wydarzenia.

Mapa miejsca konferencji_25-26.05.2017_Wrocław (do wydruku)

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

 • Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
 • Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
 • Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
 • Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
 • Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
 • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.

Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Oto pełna treść zaproszenia do uczestnictwa w konferencji:
Zaproszenie-konferencja 25-26.05.2017.

Formy: Panele tradycyjne (4-6) – prezentacja referatów i dyskusja. Panel doktorancko -studencki lub odrębnie studencki i doktorancki. Dodatkowo panel dla uczestników Konferencji Regionalnej  Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych panelach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tytułów referatów do 15 maja 2017 r.

W tym też terminie program konferencji zostanie zamieszczony na stronach organizatorów:
www.mercatusetcivis.pl, www.rzecznicy.konsumentow.eu, www.prawo.uni.wroc.pl

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.

Prosimy o zapoznanie się z ramowym programem konferencji: RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 25-26 MAJA 2017

Zasady uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości na konto organizatora.

Udział w konferencji jest co do zasady odpłatny. Opłata konferencyjna (cena z VAT), w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

 • opłata standardowa dla przedstawicieli nauki i urzędów (z publikacją) 150 zł
 • opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów (bez publikacji) 100 zł                
 • opłata dla studentów i doktorantów 100 zł
 • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 300 zł
 • pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego są zwolnieni z opłat
 • reprezentanci podmiotów współpracjących oraz zaproszeni goście są zwolnieni z opłat.

ABY UMOŻLIWIĆ SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (także zwolnionych z opłat) O REJESTRACJĘ MOŻLIWIE SZYBKO  W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOSTĘPNYM POD CZERWONYM LINKIEM PONIŻEJ (NALEŻY KLIKNĄĆ SŁOWO REJESTRACJA) ZGODNIE Z WŁASCIWĄ OPCJĄ:

REJESTRACJA

Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 10 maja 2017r. na konto:  

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Konferencja we Wrocławiu 2017, imię i nazwisko uczestnika

Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Aby ułatwić poszukiwanie  miejsca noclegowego prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bazy noclegowej: Hotele i hostele w okolicy WPAiE

Harmonogram, WAŻNE TERMINY!     

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

 • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu i przesłaniem  abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r.
 • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r.

ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

Abstrakty referatów do wygłoszenia winny być złożone najpóźniej do do dnia 10 maja 2017 r.

Zostaną one poddane ocenie przez organizatorów, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 12 maja 2017 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale będą przyjęte do publikacji.

Nadesłanie referatów do publikacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. ze względu na cykl wydawniczy (planowany termin wydania monografii najpóźniej w pierwszym kwartale 2018 r.).

Wymogi edytorskie: Referaty, których objętość nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (uwzględniając ewentualne wykresy i tabele), należy przygotować czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt, interlinia 1,0 wiersza, zgodnie z wymogami: WYMOGI REDAKCYJNE DO PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ WROCŁAW 25-26-05.2017

Uprzejmie informujemy, że referaty będą recenzowane przed ich publikacją.

Komitet Organizacyjny Konferencji: Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Elżbieta Sługocka – Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Jarosław Król Prezes Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis”, Anna Strach Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”.

Liczymy na Państwa udział!

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym wydarzeniem prosimy kierować je do Sekretarza Konferencji dr hab. Edyty Rutkowskiej – Tomaszewskiej (e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl, tel.: 609822778) lub Jarosława Króla – Prezesa Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis” (e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601913417).

PLAKAT_UWr_FINAL

**************************************************************************************

Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękujemy za udział w II Wschodnim Forum Samorządowo – Gospodarczym, które odbyło się w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10.06.2016r. Poniżej zamieszczamy fotogalerię z wydarzenia.

Na stronie TVP3 zamieszczony jest reportaż o Forum. Zachęcamy do obejrzenia!

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w II Wschodnim Forum Samorządowo – Gospodarczym, które obędzie się w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10 czerwca 2016 r., w ramach którego zorganizowana będzie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pn.:

„Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej”

Obrady w trakcie konferencji poświęcone zostaną następującym zagadnieniom:
Sesja I: Wpływ reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich
Sesja II: Rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
Sesja III: Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej
Sesja IV: Odnawialne Źródła Energii jako wyzwanie dla sektora samorządu i gospodarki.

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Marcin Szewczak
Dr Małgorzata Ganczar
Jarosław Król –Prezes Fundacji „Mercatuset Civis”
Mgr Monika Nocek-Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Mgr Paulina Jaszczuk–sekretarz konferencji
Mgr Magda Zbrońska-sekretarz konferencji
Miłosława Malinowska

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem II WFSG_8-10.06.2016_komunikat, gdzie znajdą Państwo informacje m.in. o warunkach uczestnictwa.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego formularz_zgloszeniowy_IIWFSG na adres e-mail: wfsg2016@mercatusetcivis.pl

Agenda II Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze_agenda_FINAL

******************************************************************************************

wspolczesne-wyzwania-prawa-energ

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępna publikacja pokonferencyjna Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki pt. „Współczesne wyzwania prawa energetycznego„. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki_baner_15kB

Szanowni Państwo!

Dziękując za Państwa udział w Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki 2016, cenną dyskusję i miłe słowa, które do nas skierowano, poniżej zamieszczamy fotogalerię z obrad Forum.

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatora Andrzeja Stanisławka na rozpoczęcie Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki

Do zobaczenia podczas kolejnej edycji Forum!

20160121_122117 20160121_122410 20160121_122524 20160121_123530 20160121_122714 20160121_124332 20160121_130918 20160121_131932 20160121_135019 20160121_141234 20160121_144406 20160121_150459 20160121_162504 20160121_172510 20160122_092035 20160122_092129 20160122_094039 20160122_095844 20160122_101343 20160122_105612 20160122_123937 20160122_130409 20160121_16393920160122_135432 20160122_135841(0) 20160122_141250

Zapraszamy także do obejrzenia fotogalerii na stronie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy aktualny komunikat o konferencji organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundację „Mercatus et Civis” pn. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki. Prosimy zarezerwować termin 21-22 stycznia 2016 roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia najpóźniej do 15 stycznia 2016 roku. Do zobaczenia w siedzibie Uczelni Łazarskiego! Prosimy o zapoznanie się z projektem AGENDY.

logo_mercatus           logo_kul        logo_lazarski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
*******
Uczelnia Łazarskiego
*******
Fundacja „Mercatus et Civis”

PATRONAT
Krzysztof Tchórzewski
MINISTER ENERGII

GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY

tn-logo-tauron

PATRONAT MEDIALNY

Kopia logo_cire_www_

PARTNERZY

LOGO_NOVUM            logo_CH-Beck


Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

21-22  stycznia 2016r.

Miejsce: Aula 38
Uczelnia Łazarskiego
Ul. Świeradowska 43, Warszawa

Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego – Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, UJ
Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, UW
Prof. zw. dr hab. Ryszard Skubisz, UMCS
Prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, SGH
Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb, UMCS
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, Uczelnia Łazarskiego
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Trzebiatowski, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki, KUL
Prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jurczyk, WSB we Wrocławiu
Dr hab. Mirosław Pawełczyk, UŚ

Cel konferencji i obszary tematyczne:

Tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane w dwóch obszarach tj. politycznym i prawnym. W aspekcie politycznym dotyczą przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej na poziomie wspólnotowym i krajów członkowskich. W aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym rynku energii.

Naturalnym jest więc, że wskazane zagadnienia stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko przedsiębiorstw energetycznych którym przyszło funkcjonować w określonej rzeczywistości polityczno-prawnej, ale także nauki prawa w tym szczególnie publicznego prawa gospodarczego. Są to bowiem podmioty skupiające swoją aktywność nie tylko
i wyłącznie na analizie podstaw prawnych funkcjonowania sektora energetycznego ale również na twórczym ich kształtowaniu poprzez ocenę i formułowanie wniosków de lege ferenda.

Potencjalnie więc, przedsiębiorstwa energetyczne jak i szeroko pojęta nauka prawa identyfikują te same cele na rynku energetycznym, niestety jak do tej pory nie idzie to w parze tożsamością podejmowanych przedsięwzięć. Intencją organizatorów konferencji jest więc określenie wspólnej platformy działań przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów i szkół wyższych, które poprzez swoje jednostki organizacyjne mogły by współdziałać w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.

Obszarami, które w przekonaniu organizatorów powinny stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania uczestników Forum są zagadnienia związane z konkurencją na wspólnym rynku energii, zasadami budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, aspektów prawnych wykorzystania nowych technologii czy też zasad opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce.

Wydaje się wskazane problemy istotne dla przedsiębiorstw energetycznych, a przez to często także współpracujących z nimi kancelarii prawnych staną się przyczynkiem do interesującej dyskusji podczas obrad forum.

Problemy badawcze:

 1. Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania.
 2. Konkurencja w energetyce.
 3. Konsument na rynku energii.
 4. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.
 5. Nowe technologie w energetyce.
 6. Podatki w energetyce.

Warunki udziału w konferencji:

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:
1)    Opłata konferencyjna w wysokości 400,00 zł dla przedstawicieli uczelni wyższych oraz administracji publicznej obejmuje udział w jednym dniu konferencji (do wyboru) tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
2)    Opłata konferencyjna w wysokości 550,00 zł dla przedstawicieli uczelni wyższych oraz administracji publicznej obejmuje udział w pełnym programie konferencji tj: materiały konferencyjne, obiady, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
3)    Opłata konferencyjna w wysokości 600,00 zł dla przedstawicieli świata biznesu obejmuje udział w jednym dniu konferencji (do wyboru) tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
4)    Opłata konferencyjna w wysokości 750,00 zł dla przedstawicieli świata biznesu obejmuje udział w pełnym programie konferencji tj: materiały konferencyjne, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu, opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji.
5)    Opublikowanie tekstu w recenzowanej monografii bez udziału w konferencji: 250,00 zł.

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule:
„Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2016 ”
należy przelać na konto:
FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”
ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW
PKO BP S.A.  72 1020 1169 0000 8102 0218 1915

Ważne terminy:
1)    15 stycznia 2016 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy
w załączeniu)  na adres e-mail: forumenergetyczne2016@mercatusetcivis.pl
2)    15 stycznia 2016 r. –  termin dokonania opłaty konferencyjnej;
3)    15 lutego 2016 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: mganczar@kul.pl, mdomagala@kul.pl ;
4)    28 lutego 2016 r. – przesłanie Autorom informacji o przyjęciu referatów do publikacji.

Organizatorzy:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl ;
Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, www.lazarski.pl ;
Fundacja Mercatus et Civis, www.mercatusetcivis.pl .

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego
Jarosław Król, Prezes Fundacji Mercatus et Civis
Dr Michał Domagała, KUL
Dr Bartosz Opaliński, Uczelnia Łazarskiego
Dr Małgorzata Ganczar, KUL, Wiceprezes Fundacji Mercatus et Civis
Miłosława Malinowska,  KUL – sekretarz
Dominika Sopa, Uczelnia Łazarskiego

Formularz zgłoszeniowy