Eksperci Fundacji

Fundacja „Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji.

Współpracujemy z wieloma ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz ekonomii i finansów.

————————————————————————————————————————

Piotr Stańczak

Piotr Stańczak – ekspert w zakresie:

  • dochodzenia roszczeń w sporach B2C, ODR i ADR,
  • unijnych sieci wsparcia na jednolitym Rynku,
  • specjsta w zakresie zarzadzania projektami unijnymi,
  • e-commerce,
  • rynków konsumenckich

Lider projektów Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich ECC-NET w Polsce od 04.2009 r. do 02.2018; koordynator ds. Alternative Dispute Resolution w ECK Polska (2005-2009).
W latach 1997-2004 specjalista w  zakresie e-commerce i usług telekomunikacyjnych w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Arbiter 4-ech kadencji Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE od 2005 r. Uczestniczył m.in. w zespole ekspertów przy KE Member States Technical Experts Group on Requirements for the ODR Platform (2012-2014). Był przedstawicielem UOKiK w Sieci International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator i uczestnik projektów badawczych dotyczących ecommerce i dochodzenia roszczeń konsumenckich. M.in. współautor publikacji i analiz oraz broszur  z obszaru ochrony konsumentów w tym: Raportu – polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich (2014), raportów sieci ECC-NET:  The European Online Marketplace: Consumer complaintsA summary and analysis of consumer complaints reported to the European Consumer Centre Network; Cross-border Dispute Resolution Mechanisms In Europe – Practical Reflections on the Need and Availability, Poradnik dla konsumentów – polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce. Promotor rozwoju pozasądowego rozwiązywania sporów w Polsce i wdrażania europejskich standardów ADR do polskieo obrotu prawnego (m.in. sektor lotnictwa pasażerskiego, usług komunikacji elektronicznej, finansowych,  e-commerce) oraz rozwoju aktywności egzekwowania praw konsumenckich na poziomir organów wykonawczych państw członkowskich.

————————————————————————————————————-

foto-er-t

Edyta Rutkowska – Tomaszewska – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta) a także prawa rynku finansowego, zwłaszcza dotyczących problematyki nadzoru finansowego.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu wskazanej problematyki badawczej, m.in.:

- 4 monografii na ten temat szeroko rozumianego prawa bankowego: „Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych”, Warszawa 2013; „Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckichWarszawa : ABC a WoltersKluwer business, 2011. – 204 s. – Bibliogr. s. [191]-204.; „Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. – Stan prawny na 1 lipca 2009 r. – Warszawa : ABC a WoltersKluwer business, 2009; Bankowe wzorce umowne, Branta 2002.

Współautorka Komentarza do ustawy o prawach konsumenta, pod redakcją Moniki Namysłowskiej i Dominika Lubasza, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; Komentarza do ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, LexisNexis, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna);podręcznika Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 oraz podręcznika Prawo finansowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej oraz R.Mastalskiego, Warszawa 2011 oraz 2013.; monografii Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, pod redakcją naukową prof. dr hab. W. Góralczyka, Warszawa 2014.

Od 1 maja 2013 r. arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wykładowca na studiach podyplomowych: Studia  Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej (Umowy bankowe); „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” organizowanych przez NBP we współpracy z Uniwersytetem Opolskim (wykład: Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro oraz Europejski Bank Centralny (EBC, ESBC i Eurosystem, Cele i zadania ESBC). Aktywnie uczestniczy poprzez wygłaszanie referatów i udział w dyskusji w wielu konferencjach naukowych; organizatorka konferencji i seminariów naukowych poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa bankowego a nawet szerzej – prawa rynku finansowego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych z zakresu prawa rynku finansowego. Autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.

 ———————————————————————————————————————–

prof-mt-kul

Marcin Trzebiatowski – radca prawny i rzecznik patentowy (Kancelaria R+® Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy), doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, biegły sądowy (w dziedzinie: prawo własności przemysłowej), autor wielu publikacji z zakresu krajowego i obcego prawa działalności gospodarczej, spółek, umów handlowych, konkurencji i reklamy, własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, oraz prawa autorskiego, konsumenckiego, ogólnego prawa cywilnego i administracyjnego prawa procesowego, jak też prawa podatkowego.

 Autor wielu publikacji.

Książki i opracowania zbiorowe:  Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000; Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001; Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001; Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej (red. J. Barta), Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003; Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004; Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004; Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami (red. R. Skubisz), Warszawa 2008 (Rozdział IV. Używanie znaku towarowego, w tym tłumaczenie i komentarz do wyroku 15 w sprawie C-2/00 Hölterhoff [s. 248-264] oraz komentarz do wyroku 16 w sprawie C-371/02 Bostongurka [s. 271-280] i komentarz do postanowienia 17 w sprawie C-259/02 La Mer [s. 291-302]); Mieczysław Honzatko, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik), Lublin 2008 [s. 185-195]; Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego, Warszawa 2010 (wyd. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych); Obligatory trade mark use and case-law (Community and Polish case-law studies), Lublin 2010; Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa ku czci profesora Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010; Ochrona własności intelektualnej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (red. P. Kawalec, A. Błachuta), Lublin 2011 [s. 320-346]; Wynalazek patentowalny, w: Podstawy naukoznawstwa, Tom 1 (red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz), Lublin 2011 [s. 327-339]; System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2012 (współautor, Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [współautor, s. 359-421]; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego [s. 495-517]; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy [s. 765-810]; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy [s. 811-856] i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego [s. 857-908]); Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych), w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego (red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski), Warszawa 2012 [współautor, s. 355-384];  Pominięcie cudzego dorobku naukowego jako naruszenie dóbr osobistych, czyli o wartościach w nauce, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa (red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik), Lublin 2013 [s. 841-854]; O tempora! O mores! Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Analiza empiryczna na tle prawa konkurencji, w: Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak), Lublin 2014 [s. 863-878]; Metody nauczania typu „e-learning” a prawo autorskie – zagadnienia podstawowe, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego (red. W. Lis, G. Tylec), Lublin 2015 [s. 131-161]; Sprzedaż łączona energii elektrycznej a prawa konsumenta – wybrane zagadnienia z praktyki usług telekomunikacyjnych w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe (red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgóski, R. Biskup), Warszawa 2016 [s. 69-90].

—————————————————————————————————————-

foto-msz-krakow

Marek Szarzyński – jest radcą prawnym, specjalistą w dziedzinie prawie konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, działalności komunalnej, umów inwestycyjnych oraz prawa zobowiązań – ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie konsumenckim.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Był również stypendystą Uniwersytetu w Wiedniu w ramach programu „Schwerpunktzone” realizowanego przez Urząd Prezydenta Republiki Austrii.

W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Krakowie. Od 2014 współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych ACR (senior of counsel).

Uczestniczył w licznych seminariach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, m.in. organizowanych przez Bundeskartellamt, Verbraucherschutzverein z Niemiec, Stiftung Warentest, a także Departament of Justice i Federal Trade Commission USA oraz Europejski Instytut Prawa Administracyjnego.

Od lat prowadzi wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych, m. in. w ramach Podyplomowego Studium dla Sędziów oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN, studiów Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi również szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i w Warszawie z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów.

Jest autorem komentarzy dla wydawnictwa LEXIS-NEXIS z zakresu ochrony konsumentów w branży turystycznej i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

———————————————————————————————————————-